C C C C A+ A A- X

Районен съд – Елин Пелин

Уведомява


          Всички граждани и страни по делата, че във връзка с извлечение от Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020г. и по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение в страната,
          1.Считано от 01.04.2020 г. свидетелства за съдимост по заявление на граждани ще се издават в периода от 09.00 ч. до 17.00 ч. срещу представяне на заявление, по възможност предварително попълнено съгласно качения на страница на РС- Елин Пелин образец, лична карта и заплатена държавна такса.
          2. В съдебната сграда ще се допускат само граждани, които носят лично предпазно средство – маска и след дезинфекция на ръцете посредством дезинфектант разположен в съдебната сграда.
          3. Районен съд - Елин Пелин уведомява всички заинтересовани страни по дела, че съгласно чл. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение СПИРАТ ДА ТЕКАТ процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда, както и давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. С нормата на чл.5, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е предвидено, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Съобразно ал.2 на същия текст не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
          4. Преустановява се разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение, с изключение на:
               - Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
               - Делата по чл.66 от НПК;
               - Делата по чл.67 от НПК
               - Делата по чл.69 от НПК;
               - Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
               - Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
               - Делата по чл.427 от НПК;
               - Делата по Раздел II от Закона за здравето;
               - Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
               - Дела по чл.355 от НК;
               - Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК.
          5. Преустановява се разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение, с изключение на:
               - Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
             - Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
               - Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
               - Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
               - Делата за обезпечаване на доказателства.
         
       6.Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение, с изключение на:

               - Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
               - Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

          6. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.
          7. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.
          8. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.
          9. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.
          10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и 3.
          11. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020 г. до отмяна на същото.
          12. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.
          19. Всички насрочени дела в открито съдебно заседание за периода 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение ще се отсрочат от съдебните състави с изключение на делата посочени в т.1,2 и 3, за което страните ще бъдат уведомени.
          20. УКАЗВАМЕ на гражданите ползващи услугите на РС- Елин Пелин, че могат да извършват справки по делата на следните телефони:

на РС- Елин Пелин (0725) 60 174; (0725) 60 173 и (0725) 60172

на Държавен съдебен изпълнител (0725) 60 175

имейли: на РС- Елин Пелин: sekretari@rs-elinpelin.org

на Държавен съдебен изпълнител: delovodstvo_sis@rs-elinpelin.org


С уважение:
Ръководството на Районен съд – Елин Пелин

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация