C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Петко Георгиев

Председател

Административен секретар

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.

Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там.

Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда.

Упражнява контрол върху веществените доказателства.

Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда.

Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.

Административния секретар води и регистратурата при РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне наквитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и всички молби до съдебно изпълнителни дела и др.

Лена Николчова

Административен секретар

(0725) 60 172

Деловодство

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. 
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. 
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. 
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. 
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. 
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. 
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Вера Георгиева

(0725) 60 174

registry@rs-elinpelin.org

Вера Димитрова

Деловодител - Касиер

(0725) 60 173

registry@rs-elinpelin.org

Ирина Борисова

Деловодител

(0725) 60 174

registry@rs-elinpelin.org

Ирина Йорданова

Деловодител

(0725) 60 174

registry@rs-elinpelin.org

Бюро Съдимост

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване
   • Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община Елин Пелин/, които са:
   1. Осъдени от български съдилища;
   2. Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
   3. Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).
   • Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;
   • Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
   • Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в  бюрото за съдимост;
   • Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;
   • Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
   • Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;
   • При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

 

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 роботни дни.

Съдебно изпълнителна служба

Образува и съхранява изпълнителните дела.

Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Ивайло Александров

Държавен съдебен изпълнител

Иванка Благоева

Секретар СИС

(0725) 60 175

delovodstvo_sis@rs-elinpelin.org

Служба по вписванията

Явор Янков

Съдия по вписванията

Архив

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд Елин Пелин. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: 
- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;
- 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;
- 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; 
- с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;
- 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Теменужка Никифорова

Архивар

(0725) 60 174

Съдебни секретари

Любка Костова

Съдебен секретар

0879600017

sekretari@rs-elinpelin.org

Стефка Методиева

Съдебен секретар

0879600017

sekretari@rs-elinpelin.org

Цветанка Николова

Съдебен секретар

0879600017

sekretari@rs-elinpelin.org

Регистратура

Мария Лазарова

Деловодител регистратура

(0725) 60 174

Обща администрация

Чистач

Велин Ненчев

Огняр

Наталия Цигова

Призовкар

Станислава Николова

Главен счетоводител

(0725) 60 173

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация